Search form

Lukas 8

Du Bébe a Mégserbisiyu Ni Jesus

1Nadid, kétapos na éya, éy tinumulos ti Jesus du banubanuwan, a nagpahayag siya ta Mahusay a Baheta tungkul ta péghari na Diyos. Ey kaguman na du labindalawa a alagad na. 2Ey kaguman na be i séngasénganya a bébe a pinahusay ni Jesus ta saket. Sakay du iba a bébe a pinahusay na a hinayup. I esa dide éy ti Maria Magdalena, a inibutan ni Jesus ta pitu a dimonyo. 3Sakay tu esa man dén éy ti Juana a asawa ni Kusa. (Ti Kusa éy mataas a katulung ni Hari Herod.) Sakay kaguman de be ti Susana, sakay meadu be a iba a bébe. Side a bébe, éy ginégastos de tu ari-arian de ta péngtulung de de Jesus.

Tu Halimbawa Tungkul to Mégsabug

4Nadid, te meaadu a tahod a tolay a dinumulug ni Jesus, a gébwat ta iba-iba a banuwan. Ey kinagi ni Jesus dide i halimbawa a éye.

5“Eng mara,” kagi na, “éy te esa kan a lélake a mégsabug to binhi na. Ey to pégsabug na éy te sénganya wade a butil a minepégsek to dilan, a kineyudak na tolay, sakay kinan na manok. 6Ey te sénganya wade be a nepégsek to bito-bito; éy to kétubu na ta kétihék, éy minalanés, da memade san tu mebito a luta. 7Ey te sénganya wade be a nepégsek to kalamonan, éy nailongan na lamon. 8Ey tu iba a binhi, éy nesabug kan dén ta mahusay a luta. Ey tinumubu ina. I bawat butil éy nagohay ta tégsésandaan. Ey nadid,” kagi ni Jesus, “éng makabati kam, éy baten moy ya.”

I Layunin Na Halimbawa

9Nadid, du alagad ni Jesus, éy nipakelagip de diya éng anya i kahulugen na éya a halimbawa. 10Ey kinagi ni Jesus, a “Ipeta san dikam na Diyos i kahulugen na lihim a tungkul ta péghari na ta tolay. Pero du iba a tolay, éy halimbawa san i iyétoldu kua dide, da maski metaék de, a sakay mégbati side diyakén, éy éwan de mapospusan.”

Tu Kahulugen No Halimbawa Tungkul To Pégsabug

11“Nadid, saye i kahulugen no halimbawa tungkul ta mégsabug,” kagi ni Jesus. “Mara tu binhi, éy saya tu kagi na Diyos. 12Ey tu dilan a nepégsikan na sénganya a butil, éy saya du tolay a makabati ta kagi na Diyos. Pero dumemét ti Satanas dide, a agewén na ta isip de tu kagi a nabati de, monda éwan side méniwala a tulos meligtas side. 13Ey tu mebito a luta a nepégsikan na iba a butil, éy saya du tolay a makabati ta kagi na Diyos, a tanggapén de, a tulos masaya side. Pero éwan side makatagal, da éwan makagimot tu binhi ta isip dia. Méniwala side ta sandali san, pero pabayan de éng dumemét dide i kahirapan de. 14Ey tu kalamonan a nepégsikan na iba a butil, éy saya du tolay a makabati ta kagi na Diyos, pero éwan mégbunga tu kagi na Diyos ta isip dia, da i nakailonga dide éy tu pégisip de ta kabuhayan de, sakay ta kayamanan de, sakay ta kasayaan de. 15Ey tu mahusay a luta a minesabugen na iba a butil, éy saya du tolay a makabati ta kagi na Diyos, a tulos tanggapén de ta isip de, a sésundin de a hanggan magbunga ta mahusay.”

Tu Halimbawa To Simbu

16“Anya wade,” kagi ni Jesus; “taben moy i simbu, a tulos taklében moy ta pégtakalan? O isahok moy ta kama? Ewan, da iedton moy ta lamesa, monda matanglawan du somdép ta bile. 17Ey maski anya a meliso nadid, éy mademlagen ta esa a panahun. Sakay maski anya i ilihim na tolay nadid, éy mehayag ta esa a panahun.

18“Nadid,” kagi ni Jesus, “éy isipén moy tu kagi ko dikam. Dahilan du mégéisipén ta itoldu kua, éy dagdagen na Diyos i isip dia. Pero du metamad a mégisip ta itoldu kua, éy bawasan na Diyos i akala de a édse to isip de a hanggan éwan side tu mapospusan.”

I Tunay a Top Ni Jesus

19Nadid, éy dinumemét sa tu ina ni Jesus sakay du top na. Pero éwan side nakaadene diya, dahil ta meaadu a tolay. 20Ey kinagi du tolay diya, a “Kéye dén ta luwas dena mo éy du tétotop mo, a gustu de ka meta.” 21Ey kinagi ni Jesus du tolay sa, a “Du mégbati ta kagi na Diyos, a sakay sundin de, éy side i ina kua éy ta tétotop ko.”

Pinahintu Ni Jesus Tu Unos

22To esa a aldew, éy sinumakay de Jesus to abeng, sakay kinagi na du alagad na, a “Umahabes kitam dén ta dibilew.” 23Ey to péglakad de, éy nekatidug ti Jesus. Ey inabut side na mesibét a unos, a hanggan da talaga a matabuwan tu abeng, a adene dén side a mabagbag. 24Kanya linukag siya du alagad na, a kinagi de, a “Maistu, omléd kitam dén!”

Ey ti Jesus, kéikat na éy sinaway na tu pahés sakay tu dikél a tagmék, éy hinumintu side, a tulos a naglantap dén tu diget. 25Ey kinagi na du alagad na, a “Bakit, éwan kam bale pabi méniwala diyakén?”

Ey du alagad, éy nagtaka side, a inumanteng dén side, a kinagi de, a “Anya wade i lélakeae? Sawayén na san i pahés éy ta tagmék, éy méniwala side diya!”

Pinahusay Ni Jesus Tu Lélake a Hinayup

26Nadid éy inumange side ta banuwan na tolay a Gadereno, a édse ta dibilew na Galilea. 27Ey to kéahawas ni Jesus, éy sinambat siya no esa a lélake a taga éya, a hinayup. Nale siya a uba, sakay éwan siya mégiyan to bile, éngˈwan mégiyan dén siya to kapusanto. 28-29Meadu dén a beses éy bébang-awén siya no dimonyo. Sakay pati éy dinikép siya du tolay, a ginapus de tu kamét na sakay na tikéd na ta kadena. Pero basta binabégsot na tu kadena, sakay tulos pinaginan siya no dimonyo ta ilang a lugar.

Nadid, péketa na ni Jesus, éy kinumélanget siya a linumugmuk to harap na, a kinagi na diya ta medegsén, a “Anya i pékialam mua diyakén, Jesus? Siko i anak na mataas a Diyos! Diyanék pad parusaan!” Kinagi dén no hinayup i éya, da inutusan dén ni Jesus tu medukés a espiritu a umibut dén diya. 30Ey kinagi ni Jesus diya nadid, a “ti ésiya i ngahen mua?” Ey “ti keaduan,” kagi na, “i ngahen kua.” Kanya kinagi na i éya, éy te meadu a dimonyo a mégiyan diya.

31-32Nadid, éy te meadu sa a babuy a mégkan to disat no buked ta éya. Ey du dimonyo a édse to lélake, éy dinumaying side ni Jesus, a diyan na side iébut ta pégparusaan a lugar ta Dinatagen, éngˈwan, pakultaden na side a umagton ta bégi du babuy. Ey pinaagton sa side ni Jesus. 33Kanya du dimonyo, éy inumibut side to lélake, a tulos sinomdép side du babuy. Ey du étanan a babuy, éy nagpaginan side a bulnok, a sinumegbu side to diget, a tulos de a minalimés.

34Ey nadid, du mégbantay du babuy, péketa de ta éya, éy ginuminan side. Ey nibébaheta de du étanan to banuwan de. 35Ey du tolay, éy inumange side ni Jesus, monda meta de éng anya i nanyaria. Ey kédemét de ni Jesus, éy neta de sa tu lélake a hinayup, a éwan dén tu dimonyo diya, a te eknud san siya to harap ni Jesus, a mahusay dén. Sakay te badu dén siya. Ey du tolay éy inumanteng side. 36Ey du tolay sa a minaketa to nanyari, éy nibaheta de du iba éng kodya a naghusay tu lélake a hinayup. 37Ey du tolay a Gadareno, éy nipékiohon de ni Jesus a humektat siya to lugar de, da méganteng side a tahod. Kanya sinumakay man dén de Jesus to abeng de, sakay hinumektat dén side.

38Ey tu lélake a ginamot ni Jesus, éy gustu na a kumuyog. 39Pero kinagi ni Jesus diya, a “Sumoli ka san nadid ta bile moy, sakay ikagi mo dide i ginimet na Diyos diko.” Kanya tu lélake, éy nagsoli siya to banuwan na, a nibaheta na du étanan a tolay sa tu ginimet ni Jesus diya.

Tu Anak a Minate, Sakay Tu Bébe

a Minangkébil Ni Jesus

40Nadid, késoli de Jesus to kinagébwatan de to dibilew, éy tinanggap siya du tolay, da nale side a naguhay diya. 41Ey inumadene diya i esa a lélake, a ti Hayro i ngahen na, a tagapamahala to kapilya ta éya. Ey dinumapa siya to harap ni Jesus, a dinumaying diya a umange to bile na, 42da tu anak na a isesa, a dalagita, éy adene a mate.

Ey to péglakad ni Jesus to bile na, éy meaadu a tolay a kinumuyog, a hanggan da mepiit dén tu dilan a péglakaden na. 43Ey to péglakad de éy kaununod ni Jesus i esa a bébe a te saket. Labindalawa dén a taon siya a mégdédigién. Inubus na dén tu kabuhayan na ta pégpagamot na, pero éwan tu makagamot diya. 44Ey nadid, éy inumadene siya to adég ni Jesus, sakay kembilan na tu ontok san no badu na. Ey basta naghusay siya agad. 45Ey ti Jesus, éy kinagi na, a “Ti ésiya i nangkébila diyakén?” Ey to éwan tu nangamin, éy kinagi ni Pedro, a “Bakit, Maistu, ipakelagip mo ya? Meséldit-séldit kitam didi tolayae! Meadu i méngkébil diko!”

46Ey “Ewan,” kagi ni Jesus; “naramdaman ko a te nangkébil diyakén, a naghusay ta pamag-itan na kapangyarian kua.” 47Ey tu bébe, péketa na a éwan bale nelihim tu ginimet na, éy namégpég siya to anteng na, a tulos tinumokém to tikéd ni Jesus. Sakay kinagi na ta harap du tolay sa éng bakit na kembilan ti Jesus, sakay éng kodya siya a naghusay agad. 48Ey kinagi ni Jesus diya, a “Anéng, pinahusay ka dén na péniwala mo diyakén. Ikad mo dén.”

49Nadid, mégkagi pabi ti Jesus to bébe, éy te lélake a dinumemét a gébwat to bile no tagapamahala to kapilya, a kinagi na diya, a “Minate dén tu anak mo. Diyan mo dén abalaén i maistua.”

50Pero ti Jesus, pékabati na to kinagi na, éy kinagi na to tagapamahala, a “Diyan ka méganteng. Umasa ka san diyakén, éy maghusay tu anak mo.” 51Ey nadid, kédemét de to bile, éy sinaway ni Jesus du iba a somdép. Basta i pinasdép na sana éy de Pedro, sakay ti Juan, sakay ti Santiago, sakay tu magulang no anak. 52Ey to késdép de, éy mégsésangitén dén du tolay to lubuk, dahil to anak. “Diyan kam mégsanget,” kagi ni Jesus. “Ewan minate i anaka. Natidug san siya.”

53Ey du tolay sa, éy pinégngihitan de san ti Jesus, da tukoy de a nate dén tu anak. 54Pero ti Jesus, éy kembilan na tu kamét na, sakay kinagi na diya, a “Anéng, umégkat ka dén!” 55Ey minabuhay dén tu anak, a inumégkat siya agad. Ey inutusan side ni Jesus a magpakan diya. 56Ey tu magulang na, éy mégtaka side a tahod. Ey nibilin dide ni Jesus a diyan de iyébaheta ta maski ti ésiya i nanyaria.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index