Search form

Lukas 8:10

10Ey kinagi ni Jesus, a “Ipeta san dikam na Diyos i kahulugen na lihim a tungkul ta péghari na ta tolay. Pero du iba a tolay, éy halimbawa san i iyétoldu kua dide, da maski metaék de, a sakay mégbati side diyakén, éy éwan de mapospusan.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index