Search form

Lukas 8:12

12Ey tu dilan a nepégsikan na sénganya a butil, éy saya du tolay a makabati ta kagi na Diyos. Pero dumemét ti Satanas dide, a agewén na ta isip de tu kagi a nabati de, monda éwan side méniwala a tulos meligtas side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index