Search form

Lukas 8:13

13Ey tu mebito a luta a nepégsikan na iba a butil, éy saya du tolay a makabati ta kagi na Diyos, a tanggapén de, a tulos masaya side. Pero éwan side makatagal, da éwan makagimot tu binhi ta isip dia. Méniwala side ta sandali san, pero pabayan de éng dumemét dide i kahirapan de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index