Search form

Lukas 8:14

14Ey tu kalamonan a nepégsikan na iba a butil, éy saya du tolay a makabati ta kagi na Diyos, pero éwan mégbunga tu kagi na Diyos ta isip dia, da i nakailonga dide éy tu pégisip de ta kabuhayan de, sakay ta kayamanan de, sakay ta kasayaan de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index