Search form

Lukas 8:25

25Ey kinagi na du alagad na, a “Bakit, éwan kam bale pabi méniwala diyakén?”

Ey du alagad, éy nagtaka side, a inumanteng dén side, a kinagi de, a “Anya wade i lélakeae? Sawayén na san i pahés éy ta tagmék, éy méniwala side diya!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index