Search form

Lukas 8:28-29

28-29Meadu dén a beses éy bébang-awén siya no dimonyo. Sakay pati éy dinikép siya du tolay, a ginapus de tu kamét na sakay na tikéd na ta kadena. Pero basta binabégsot na tu kadena, sakay tulos pinaginan siya no dimonyo ta ilang a lugar.

Nadid, péketa na ni Jesus, éy kinumélanget siya a linumugmuk to harap na, a kinagi na diya ta medegsén, a “Anya i pékialam mua diyakén, Jesus? Siko i anak na mataas a Diyos! Diyanék pad parusaan!” Kinagi dén no hinayup i éya, da inutusan dén ni Jesus tu medukés a espiritu a umibut dén diya. 30Ey kinagi ni Jesus diya nadid, a “ti ésiya i ngahen mua?” Ey “ti keaduan,” kagi na, “i ngahen kua.” Kanya kinagi na i éya, éy te meadu a dimonyo a mégiyan diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index