Search form

Lukas 8:37

37Ey du tolay a Gadareno, éy nipékiohon de ni Jesus a humektat siya to lugar de, da méganteng side a tahod. Kanya sinumakay man dén de Jesus to abeng de, sakay hinumektat dén side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index