Search form

Lukas 8:45

45Ey ti Jesus, éy kinagi na, a “Ti ésiya i nangkébila diyakén?” Ey to éwan tu nangamin, éy kinagi ni Pedro, a “Bakit, Maistu, ipakelagip mo ya? Meséldit-séldit kitam didi tolayae! Meadu i méngkébil diko!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index