Search form

Lukas 8:49

49Nadid, mégkagi pabi ti Jesus to bébe, éy te lélake a dinumemét a gébwat to bile no tagapamahala to kapilya, a kinagi na diya, a “Minate dén tu anak mo. Diyan mo dén abalaén i maistua.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index