Search form

Lukas 9

Inutusan Ni Jesus Du Alagad Na

1Nadid, nipauwet ni Jesus du labindalawa a alagad na, sakay inatdinan na side ta kapangyarian a monda maari side a mégpaibut du dimonyo, sakay mégpahusay du te saket. 2Tulos pinéglakad na side a mégpahayag ta tungkul ta péghari na Diyos ta tolay. Sakay inutusan na side a mégpahusay du te ladu. 3“Diyan moy kébilén i bilon moya,” kagi na. “Maski sahukod, maski suput, maski kanén moy, maski kuhata, maski pégbaraduan moy, éy diyan moy kébilén. 4Sakay éng somdép kam ta tulusan moy a bile,” kagi na, “éy tumulos kam sa a hanggan éwan kam maglakad. 5Sakay du tolay na esa a banuwan, éng éwan de kam tanggapén, éy ta kéhektat moy ta éya, éy ihalimbawa moy dide a ipagpag moy ta tikéd moya tu alikabuk. Saya i tanda moya dide a te kasalanan side.”

6Nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya du alagad na, éy hinumektat side a inumange side ta meadu a bariyo-bariyo. Nagpahayag side ta Mahusay a Baheta, sakay pinahusay de be i meadu a tolay a te ladu.

Nagulo Tu Isip Ni Herod

7Nadid, ti Mayor a Herod, éy nabaheta na i étanan a gégemtén ni Jesus. Ey nagulo dén siya tu isip, da kagi na sénganya a tolay a ti Jesus éy ti Juan kan a Mégbinyag, a minabuhay kan dén. 8Sakay i iba éy akala de éy ti Elias siya, a nagsoli kan dén a gébwat ta langet. Sakay kagi du iba, a ti Jesus kan i esa du purupeta to araw, a minabuhay dén. 9Pero, “Ewan,” kagi ni Herod, “da pinaputol ko dén ti Juan. Pero ti ésiya wade,” kagi na, “i éya a lélake a mébaheta ko?” Kanya ti Herod, éy pilitén na a meta ti Jesus.

Tu Pémakan Ni Jesus Ta Lima a Libu

10Nadid, du apostol, éy nagsoli dén side ni Jesus, a kinagi de diya i ginimet de. Ey inakit side ni Jesus, a umange side to esa a lugar a éwan tu tolay, ta Betsayda. 11Pero du meadu a tolay, pékabaheta de to inangayan de, éy tinumagubet side. Ey pékaabut de de Jesus, éy tinanggap na side, sakay nagtoldu siya dide ta tungkul ta péghari na Diyos ta tolay. Sakay pinahusay na be du te ladu.

12Nadid, to giapon dén, éy du alagad éy kinagi de ni Jesus, a “Maistu, péglakadén mo dén di tolayae, monda umange side du bariyo-bariyo ta palebut ta éye, a matidug sa side, sakay monda maketa sa side ta kanén de. Da édse kitam, Maistu, ta ilang a lugare,” kagi de. 13Pero kinagi ni Jesus dide, a “Sikam éy pékanén moy side.” “Ey pakodyan tam,” kagi de, “i bilon tama éy lima san a momon a tinapay, sakay éduwa a pindang. Ataay,” kagi de, “gustu mo umuli kame beman a mamugtong ta kanén a para didi meaadua a tolaye!” 14(Te manga lima a libu a lélake ta éya.)

Ey kinagi ni Jesus du alagad na, a “Pégiknuden moy du tolay ta puktu-puktu a téglélimapulu.” 15Ey kona ngani dén sa i ginimet dia. 16Ey inalap ni Jesus tu lima a tinapay, sakay tu éduwa a pindang, sakay tinumangad siya ta langet a nagpasalamat ta Diyos; sakay pinuseng-puseng na tu tinapay sakay tu ikan, sakay niutus na du alagad na a nihayin de du tolay. 17Ey néngan side a étanan, a minabsog side. Ey hinempésan du alagad tu sobha, éy naputat pa tu sapulu éy ta éduwa a gatang!

Tu Kinagi Ni Pedro Tungkul Ni Jesus

18To esa a aldew, éy nanalangin ti Jesus a isesa, éy inumadene diya du alagad na. Ey kinagi na dide, a “Ti ésiyaék kan ayun ta kagi na tolay?” 19Ey kinagi du alagad, a “I kagi kana na iba éy ti Juan ka kan a Mégbinyag. Kagi man dén na iba a ti Elias ka kan. Ey te iba be a mégkagi a purupeta ka kan a nabuhay a huway.” 20“Ey sikam,” kagi ni Jesus, “anya i isip moya? Ti ésiyaék?” Ey kinagi ni Pedro, a “Siko i Cristo a tiniyak na Diyos a tagapagligtas ta mundua!” 21Ey nibilin dide ni Jesus, a diyan de kékagin ta maski ti ésiya a siya i Cristo.

Hinulaan Ni Jesus Tu Ikate Na

22Ey nipagtapat ni Jesus du alagad na a siya tu lélake a gébwat ta langet; éy dapat magtiis siya ta meadu, sakay idelan siya du te tungkulin a Judeo. “Sakay ipabunoék de,” kagi na. “Sakay ta ikatélo a aldew éy mabuhayék.”

23Sakay kinagi ni Jesus du étanan sa, a “Eng ti ésiya i te gustu a ipasakup diyakén, éy kailangan éy pabayan na a aldew-aldew i sarili na, sakay kumuyoyog diyakén, a maski bunon siya na tolay. 24Dahilan tu maghangad a meligtas tu buhay na, éy mebut a talaga. Pero tu mégpabaya ta buhay na alang-alang diyakén, éy siya i mabuhaya a éwan tu katapusan. 25Anya i pékinabanga na esa a tolay éng siya i mayamana ta étanan, éng éwan na makamtan i buhay a éwan tu katapusan? 26I maski ti ésiya a mégpabaya diyakén nadid, sakay tu mégpabaya ta pégtoldu kua,” kagi ni Jesus, “éy sakén éy pabayan ko be side ta késoli ko se a kaguman ko du anghel ko, a te kébilék ta kapangyarian Nama ko. Da sakén i lélake a gébwat ta langet. 27Ey tandaan moy ye,” kagi na. “Te sénganya se dikam a éwan mate hanggan éwan de meta i pégsapul na Diyos a maghari ta tolay.”

Nabagu Tu Idsura Ni Jesus

28Nadid, kélipas na manga walu a aldew, éy kinuyog ni Jesus de Pedro, sakay ti Juan, sakay ti Santiago. Ey inumange side to melangkaw a buked, a manalangin. 29Ey to pénalangin na, éy nabagu dén tu mata na. Sakay tu badu na, éy linumatak a dinumemlag dén. 30Ey bigla a te éduwa a lélake ta éya, a kauhon ni Jesus. Ti Moises side, sakay ti Elias, 31a medemlag be side. Pinéguhunan de i adene dén a ikate ni Jesus ta Jerusalem. 32Nadid de Pedro, éy tidug dén side, pero bigla side a nalukag, a neta de ti Jesus a nangislap, sakay tu éduwa a kaguman na a te taknég sa. 33Ey nadid, to péglakad du éduwa, éy kinagi ni Pedro ni Jesus, a “Maistu, maigi pa éy édse kitam san dén. Pagbile me kam ta étélo a kékétihék a bile; esa diko, esa ni Moises, sakay esa ni Elias.” (Talaga a éwan napospusan ni Pedro i kékagin naa.)

34Nadid, mégkagi pabi ti Pedro, éy tinaklében side no kuném. Ey inumanteng du alagad, da kinumulabut dide tu kuném. 35Ey kinagi no boses to kuném, a “Séˈ ina i anak kua a pinili ko. Baten moy siya.” 36Ey to pékabati de ta éya, éy éwan dén tu éduwa a lélake a nékiohon ni Jesus. Ey éwan pabi kinagi du alagad tu mineta de ta maski ti ésiya, éngˈwan lalo de a nilihim.

Pinahusay Ni Jesus Tu Anak a Hinayup

37Nadid, to kagagabian, a késoli de a gébwat to buked, éy nasambat de i meaadu a tolay. 38Ey kinagi no esa a lélake dide, a “Maistu, entan pad i anak kuae a isesa! 39Hinayup siya. Basta éatagén siya no espiritu, a tulos mégkélanget siya, sakay pégkaramrién na siya a hanggan mégbugak i labi naa. Palagi a pésakitan na siya, Maistu, sakay éwan na siya pébayan. 40Ey nékiohonék dén du alagad mo, Maistu, a ibutan de tu espiritu, pero éwan de kaya.”

41Ey kinagi ni Jesus, a “Medukés a lahi di tolaya ta éye, da éwan kam méniwala! Pakodyan ko se a mégtiis dikam, a ménatili dikam? Nay,” kagi na to lélake, “iange mo se tu anak mo.”

42Nadid, to péngiadene de to anak, éy bigla a pinalugmuk siya no dimonyo, tulos pinagkaramre na siya. Pero pinégkagian ni Jesus tu medukés a espiritu, sakay pinahusay na tu anak, sakay nisoli na siya nama na. 43Ey du étanan a tolay sa, éy nagtaka side ta dikél a kapangyarian na Diyos.

Nadid, mégtaka pabi dudu tolay ta étanan a ginégimet ni Jesus, éy kinagi na du alagad na, 44a “Tandaan moy i kagi ko a éye dikam: Sakén i lélake a gébwat ta langet. Ey itokyonék de a talaga.” 45Pero du alagad, éy éwan de napospusan i éya a kinagi ni Jesus dide. Da niliso dide na Diyos i kahulugen na. Ey nasanike side a nagpakelagip diya éng anya i kahulugen na éya a kagi.

Ti Esiya I Mataasa?

46Nadid, négpasuway du alagad éng ti ésiya dide i mataasa. 47Ey ti Jesus, éy tukoy na dén i isip dia. Kanya inalap na tu esa a anak, sakay pinataknég na siya to giled na, 48sakay kinagi na dide, a “Maski ti ésiya i tumanggap ta kona se a anak dahil ta péniwala na diyakén, éy bilang sakén dén i tanggapén naa. Sakay tu tumanggap diyakén, éy bilang tanggapén na be tu nagpaange se diyakén. Dahilan,” kagi na, “tu mababa dikam, éy siya i mataasa ta mata na Diyos.”

49Nadid, kinagi ni Juan, a “Maistu, neta me i esa a lélake a nagpaibut du dimonyo a gégamitén na i ngahen mua, éy sinaway me siya, da éwan sakup na gurupu tam.” 50“Ewan,” kagi ni Jesus, “diyan moy sésawayén i kona sa a tolay. Dahilan,” kagi na, “tu éwan kontara dikam, éy kampi siya dikam.”

Inidelan Du Samaritano Ti Jesus

51Nadid, te sénganya san dén a panahun, éy umontok dén ti Jesus ta langet. Ey naisip na dén a umange siya ta Jerusalem. 52Ey inutusan na i sénganya a neditol diya. Ey mineditol side, a sinomdép side to esa a banuwan ta Samaria, monda ipaghanda de ta tulusan na. 53Pero du tolay a Samaritano ta éya, éy éwan de siya tanggapén, da tukoy de a tumulos siya ta Jerusalem. 54Ey ti Santiago éy ti Juan, péketa de ta éya, éy kinagi de, a “Anya, Panginoon, gustu mo wade éy magpadibe kame ta apoy a gébwat ta langet, monda mapuksa side?” 55Pero pinaginglan side ni Jesus. 56Ey tinumulos san side ta iba a banuwan.

Du Talaga a Kumuyoyog Ni Jesus

57Nadid, to péglakad de, éy te esa a lélake a kinagi na ni Jesus, a “Kumuyugék diko maski ahe i angayan mo.” 58Ey kinagi ni Jesus diya, a “Isipén mo pa, da entan mo, maski aso, éy te pégiyanan. Sakay du manok éy te lobun a pégiyanan de. Pero sakén a lélake a gébwat ta langet, éy éwanék tu katidugen.” 59Ey kinagi ni Jesus to lélake a esa, a “Kumuyog ka diyakén a maging alagad ko.” Pero kinagi no lélake, a “O, Panginoon, pero pabayanék pad pa, monda angen ko pa ielbéng tama ko.” 60“Ewan,” kagi ni Jesus. “Pabayan mo du éwan méniwala ta Diyos a méngielbéng to ama mo. Pero siko, éy umange ka magpahayag ta tungkul ta kédemét na Diyos a maghari.”

61Ey kinagi diya no esa a lélake, a “Sakén, éy kumuyoyogék diko, Panginoon. Pero pakultadenék mo pa a ange magpaalam to pamiliya ko.” 62Ey kinagi ni Jesus diya, a “Tu alagad ko a mégéabalaén ta ipatarabaho ko diya, éy éwan siya maari a ipasakup ta kaharian na Diyos.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index