Search form

Lukas 9:11

11Pero du meadu a tolay, pékabaheta de to inangayan de, éy tinumagubet side. Ey pékaabut de de Jesus, éy tinanggap na side, sakay nagtoldu siya dide ta tungkul ta péghari na Diyos ta tolay. Sakay pinahusay na be du te ladu.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index