Search form

Lukas 9:13

13Pero kinagi ni Jesus dide, a “Sikam éy pékanén moy side.” “Ey pakodyan tam,” kagi de, “i bilon tama éy lima san a momon a tinapay, sakay éduwa a pindang. Ataay,” kagi de, “gustu mo umuli kame beman a mamugtong ta kanén a para didi meaadua a tolaye!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index