Search form

Lukas 9:23

23Sakay kinagi ni Jesus du étanan sa, a “Eng ti ésiya i te gustu a ipasakup diyakén, éy kailangan éy pabayan na a aldew-aldew i sarili na, sakay kumuyoyog diyakén, a maski bunon siya na tolay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index