Search form

Lukas 9:43

43Ey du étanan a tolay sa, éy nagtaka side ta dikél a kapangyarian na Diyos.

Nadid, mégtaka pabi dudu tolay ta étanan a ginégimet ni Jesus, éy kinagi na du alagad na,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index