Search form

Lukas 9:54

54Ey ti Santiago éy ti Juan, péketa de ta éya, éy kinagi de, a “Anya, Panginoon, gustu mo wade éy magpadibe kame ta apoy a gébwat ta langet, monda mapuksa side?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index