Search form

Marcos 1:2

2To pégtoldu ni Juan a Mégbinyag, éy saya i sapul na éya a baheta a kinumalat. Ti Juan i nangtupada to dati a kagi na Diyos to anak na, a nisulat ni Isayas. “Tandaan moy,” kagi na Diyos to anak na, “te lélake a pégdetulén ko diko, monda paghandaén na du tolay ta demtan mo.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index