Search form

Marcos 1:4

4Nadid, dinumemét ti Juan ta ilang a lugar, a mégtoldu siya du tolay a dapat magsisi side ta kasalanan de, a tulos ipabinyag side, monda pagpasensiyaan side na Diyos ta kasalanan de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index