Search form

Marcos 1:44

44a “Diyan mo kékagin i éye ta maski ti ésiya; éngˈwan umange ka pa pumeta ta padi, a mahusay ka dén. Da mahusay ka dén,” kagi na, “éy atdinan mo tu padi ta péngiatang na diko, a kona to niutus ni Moises. Saya i pagpatunay mua ta tolay a mahusay ka dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index