Search form

Marcos 1:7

7To pégtoldu na du tolay, éy kinagi na, a “Te lélake a ménegipo diyakén a dumemét. Eng iparehoék moy diya,” kagi na, “éy éwanék tu pasa, da mataas siya diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index