Search form

Marcos 10

1Nadid, hinumektat sa de Jesus, a tinumulos side ta Hudea, ta dibilewa na Hordan. Ey dinumulug man dén diya i meaadu a tolay. Ey tinolduan na side, ayun to ugali na. 2Ey te Pariseyo a inumange diya ta éya, a talaga de siya a pagkamalién ta kagi na. I kinagi dia, éy “Maari wade a hiwalayan na lélake i asawa na?” 3Ey kinagi ni Jesus dide, a “Anya tu nisulat ni Moises tungkul ta éya?” 4“Pinakultaden kitam ni Moises,” kagi de, “a hiwalayan tam tu asawa tam, éng atdinan tam side ta kasulatan ta péghiwalay.”

5“Dahil ta kaktog na isip moya,” kagi ni Jesus, “éy nisulat ni Moises i éya. 6Pero to pénglalang na Diyos ta mundua, éy ginimet na i lélake éy ta bébe. 7Sakay kinagi be na Diyos, a ‘Dahilan ta éya éy ginanan no lélake dena na éy tama na, monda mékiagum to asawa na; 8éy maging isesa side.’ Kanya éwan dén side éduwa,” kagi ni Jesus, “éngˈwan esa san dén side. 9Kanya i pinagagum na Diyos, éy diyan péghiwalayén na tolay.”

10Nadid, késoli de Jesus to bile de, éy nipakelagip diya du alagad na i tungkul ta éya. 11Ey kinagi ni Jesus dide, a “Maski ti ésiya a lélake a humiwalay ta asawa na, sakay mangasawa siya ta iba, éy méngibébi siya ta mata na Diyos. 12Ey kona be sa tu bébe a humiwalay ta asawa na,” kagi na, “éng mangasawa siya ta iba a lélake, éy méngilélake siya ta mata na Diyos.”

Kinagbian Ni Jesus Du Kékétihék a Anak

13Nadid, te nagkébil du anak de ni Jesus, a monda kébilan na side a ipanalangin na side. Pero pinégkagian side du alagad. 14Ey péketa ni Jesus ta éya, éy mégingél siya, sakay kinagi na du alagad na, a “Pabayan moy di anaka a umadene diyakén. Diyan moy side sésawayén, dahilan éy méghari i Diyos ta kona sina. 15Tandaan moy, éng éwan kam umasa ta Diyos a kapareho na kéasa na anak to ina na, éy éwan kam makasdép ta kaharian na.” 16Ey to pégkagi ni Jesus ta éya, éy inalap na du anak a kinélkél; sakay nitupu na i kamét naa dide, a nipanalangin na side.

Tu Lélake a Mayaman

17Nadid, to kéhektat sa de Jesus, éy te lélake a méginan a sambat diya. Ey kéabut na ni Jesus, éy linumuhud siya diya a kinagi na diya, a “Mahusay ka a maistu; kagin pad éng anya wade i gemtén kua a monda makaalapék ta buhay a éwan tu katapusan.”

18“Bakit dédulawénék mo a mahusayék?” kagi ni Jesus. “Ewan tu mahusay éng éwan Diyos. 19Tukoy mo dén i kautusan na Diyos: diyan ka mamuno, diyan ka méngibébi, diyan ka mégtako, diyan ka mégbuli-buli, diyan ka méngdaya, sakay igalang mo tama mo éy ta ina mo. Basta sundin mo san diden ya a utus.”

20“Maistu,” kagi na, “sinunud ko dén ina side a étanan sapul to kéanak ko.”

21Nadid ti Jesus, éy te itan na tu lélake, a mahal na siya. “Te esa pa a bagay a kulang diko,” kagi na. “Angen mo ibugtong tu ari-arian mo. Sakay tu kabugtungan na éy iatéd mo du mahirap. Eng pakunan mo sa, éy te kayamanan ka dén ta langet. Ey nadid éy sumoli ka se a kumuyoyog ka diyakén.” 22Nadid, pékabati no lélake ta éya, éy nalungkut dén siya. Ey hinumektat san dén siya, da napakayaman siya.

23Ey kinagi ni Jesus du alagad na, a “Mehirap a talaga a makasdép du mayaman ta kaharian na Diyos.” 24Ey mégtaka du alagad na ta éya a kinagi na. Ey kinagi ni Jesus, a “Tahod ngani. Maniwala kam a mehirap a talaga a somdép ta kaharian na Diyos. 25Makasdép beman i kabayo ta ébut na digum? Mas lalo a mehirap a makasdép i mayaman ta kaharian na Diyos.”

26Nadid, lalo a nagtaka du alagad ta éya, a kinagi de, a “Eng kona sa, éy ti ésiya i makaligtasa?” 27Ey te itan side ni Jesus, a kinagi na, a “Tama ngani; éwan maari i tolay a mangiligtas ta bégi na. Pero magimet na Diyos i maski anya.”

28Nadid, kinagi ni Pedro, a “Entan mo, Panginoon. Sikame, éy gininanan me dén i étanan, a kinumuyog kame diko.” 29“O,” kagi ni Jesus. “Sakay tandaan moy: i maski ti ésiya a magtiis a guminan ta bile na éy ta tétotop na éy ta ina na éy ta ama na, éy ta anak na éy ta luta na alang-alang diyakén, sakay ta Mahusay a Baheta, 30éy atdinan siya na Diyos ta dubli-dubli a gantimpala na nadid a panahun. Da atdinan na Diyos i kona sa ta meaadu pa a bili-bile, sakay tétotop na, sakay éena na, sakay éanak na, sakay luta na. Pero demtan de be i kahirapan. Ey ta panahun a dumemét, éy makamtan na be i buhay a éwan tu katapusan. 31Pero meadu du mataas nadid,” kagi ni Jesus, “éy side i mababaa ta éya. Sakay du mababa nadid, éy side du mataas ta éya.”

Hinulaan Man Dén Ni Jesus a Bunon Siya

32Nadid, méglakad side a tamo ta Jerusalem, éy neditol ti Jesus du alagad na to dilan. Ey méganteng side. Ey méganteng be du tolay a umunonod dide, da te meadu a kontara ni Jesus ta Jerusalem. Ey nadid éy nibukod na du labindalawa a alagad na, sakay kinagi na dide i manyaria diya. 33“Entan moy,” kagi na. “Kédemét tam ta Jerusalem, éy itokyonék de du mataas a padi ta éya, sakay du maistu ta rilihiyon. Ey side i magpabuno diyakén, sakén a lélake a gébwat ta langet. 34Itugénék de di dayuan yae a éwan Judeo. Ey side éy tétoksonék de sakay loktabenék de, sakay balbalénék de, sakay bunonék de. Ey kélipas na étélo a aldew, éy mabuhayék a huway.”

Tu Pékiohon De Santiago a Patwade

35Nadid ti Santiago sakay ti Juan, a anak ni Zebedeo, éy nékiohon side ni Jesus. “Maistu,” kagi de, “éng maari, éy te kagin kame diko.” 36“Ey anya i gustu moya?” kagi ni Jesus. 37“Ey atdinan mo kame pad,” kagi de, “ta katungkulan me a sikame i bisi mo, a sikame i kaguman mo éng maghari ka.” 38“Ewan moy tukoy i pékiohon moya,” kagi ni Jesus. “Kaya moy wade be a matiis i hirap a tétiisén ko? Mabinyagenék ta hirap. Kaya moy wade be a mabinyagen ta éya?” 39Ey “O,” kagi de, “kaya me.”

“I hirap a tiisén ko éy matiis moy ngani be,” kagi na, “sakay mabinyagen kam be ta pangbinyagen diyakén. 40Pero éwan sakén i bahala éng ti ésiya i bisi ko, a kaguman ko a maghari. I éya a kinagi moy éy para du pinaghandaan Nama ko.”

41Nadid, pékabati ta éya du sapulu a iba a alagad, éy nagingél side de Santiago. 42Kanya pinaadene side ni Jesus a étanan, a kinagi na, a “Tukoy moy dén a du tagapamahala du tolay éy mégéutusén side du mababa. 43-44Pero diyan sa kona i ugali moya. Engˈwan, éng ti ésiya dikam i gustu a mataas, éy dapat a maging utusan siya. 45Kona sa sakén a lélake a gébwat ta langet. Ewanék se inumange a monda utusan ko i tolay, éngˈwan sakén i utusan na tolay. Sakay inumangeék be se a monda iatéd ko i buhay ko a monda matubus ko i meadu a tolay.”

Ti Bartimeo a Buhék

46Nadid, éy inumange de Jesus ta Heriko. Ey to kéhektat na ta éya, a kaguman na du alagad na, sakay du meadu a iba a tolay, éy te esa a lélake a buhék a te eknud to digdig no dilan, a mékilimos. Ti Bartimeo i ngahen naa, a anak ni Timeo. 47Ey siya, pékabaheta na a sumalegéd dén ti Jesus a taga Nasaret, éy dinumulaw siya a kinagi na, a “Jesus, Apo ni Dabid, kagbianék pad!” 48Ey du tolay sa, éy sinaway de siya a diyan siya tu pehéng. Pero lalo pa siya a dinumulaw. “Apo ni Dabid,” kagi na, “kagbianék mo!”

49Nadid, pékabati ni Jesus diya, éy hinumintu siya, a kinagi na, a “Iange moy se siya.” Kanya dinulawan de tu buhék, a “Nay,” kagi de, “diyan ka méganteng. Umégkat ka dén; péuwet na ka.” 50Ey tu buhék éy linumuksu siya a tinumaknég, sakay inibutan na tu ulés na, sakay inumange siya ni Jesus. 51Ey kinagi ni Jesus diya, a “Anya i gustu mua a gemtén ko diko?” “Maistu,” kagi na, “Gustu ko maketaék.” 52Ey “O,” kagi ni Jesus, “ikad mo dén. Dahil ta péniwala mua, éy mahusay ka dén.” Ey to pégkagi ni Jesus ta éya, éy naketa siya agad. Ey tulos inumunonod siya ni Jesus to dilan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index