Search form

Marcos 10:14

14Ey péketa ni Jesus ta éya, éy mégingél siya, sakay kinagi na du alagad na, a “Pabayan moy di anaka a umadene diyakén. Diyan moy side sésawayén, dahilan éy méghari i Diyos ta kona sina.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index