Search form

Marcos 10:17

Tu Lélake a Mayaman

17Nadid, to kéhektat sa de Jesus, éy te lélake a méginan a sambat diya. Ey kéabut na ni Jesus, éy linumuhud siya diya a kinagi na diya, a “Mahusay ka a maistu; kagin pad éng anya wade i gemtén kua a monda makaalapék ta buhay a éwan tu katapusan.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index