Search form

Marcos 10:49

49Nadid, pékabati ni Jesus diya, éy hinumintu siya, a kinagi na, a “Iange moy se siya.” Kanya dinulawan de tu buhék, a “Nay,” kagi de, “diyan ka méganteng. Umégkat ka dén; péuwet na ka.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index