Search form

Marcos 11

Dumemét Ti Jesus Ta Jerusalem

1Nadid, dinumemét dén side ta Betpage sakay ta Betania, sakay ta buked na Olibo, a adene dén side ta Jerusalem. Ey pinégdetol ni Jesus i éduwa a alagad na. 2“Ikad moy dén ta bariyua ta dibilew yae,” kagi na, “ey meta moy sa agad i bul-o a kabayo a éwan pabi tinolduan, a te egut. Ukadén moy a iange moy se. 3Eng te magpakelagip dikam éng bakit ukadén moy, éy kagi moy a kailangan na Panginoon; sakay kagi moy a isoli tam agad.”

4Nadid, inumange sa du alagad a éduwa, éy neta de i bul-o a kabayo a te egut dén to pintuan no bile. Ey to péngukad de, 5éy nipakelagip dide du tolay sa éng bakit éukadén de. 6Ey kinagi de dide tu nibilin ni Jesus. Ey pinakultaden de side.

7Ey nitugén de tu kabayo ni Jesus, sakay sinapinan de siya to damit de, sakay tulos sinumakay ti Jesus. 8Ey meadu a tolay i naglatag ta damit de to kamino a dimanén ni Jesus. Du iba a tolay éy nagkétol side ta meadu a mehabéng a sanga-sanga, a nilatag de be to dimanén na. (Saya i pénggalang dia ta hari.) 9Ey du tolay a mégdetol diya, sakay du ménegipo, éy nagpagdulaw side, a kinagi de, a “Mabuhay! Basbasén maka na Diyos i lélakeae a pinaange na se! 10Basbasén maka na Diyos i kaharian napo tam a Dabid a dumemét! Purién be i Diyos ta langet!”

11Nadid, késdép ni Jesus ta Jerusalem, éy tinumulos siya to Templo. Ey to péngenta na ta éya, éy linumuwas siya a sinumoli ta Betania, da apon dén. Ey kaguman na du alagad na.

Du Judeo Ey Koman I Kamahalan

a Kayo a Ewan Mégbunga

12Nadid, to gagabi, éy nagsoli de Jesus ta Jerusalem a gébwat ta Betania. Ey mégalép ti Jesus. 13Ey pékatan-aw na to kayo a igos a mehabéng tu don, éy inumadene siya diya, monda meta na éng te bunga dén. Pero péketa na, éy don san dén i édsea diya, da éwan pabi panahun a mégbunga. 14Kanya kinagi na to kayo, a “Ewan dén tu méngan ta bunga a gébwat diko, a hanggan!” Ey nabati du alagad na tu kinagi na.

Ti Jesus To Templo

15Nadid, kédemét de ta Jerusalem éy sinomdép ti Jesus to Templo. Ey pinaibut na sa du mamugtong sakay du mégpabugtong. Sakay pinégpasakéb na du lamesa du mégpalit ta kuhata, sakay du pégeknuden du mégtinda ta palapati. 16Sakay sinaway na du te kébil a dumiman to Templo. 17Sakay tinolduan na du tolay, a kinagi na, a “Isip ko nabasa ta libru na Diyos a i bile na Diyos éy dulawén de a bile a panalanginan a para du étanan a tolay ta mundua. Ey bakit nadid, dahil dikam, kanya dulawén de a bile na mégdaya!”

18Ey du mataas a padi sakay du maistu ta rilihiyon, éy nabati de tu kinagi na. Kanya nagahayok side ta pagkékataon de a magpabuno ni Jesus. Méganteng side diya, da mégtaka du tolay ta pégtoldu naa. 19Ey ta éya a giapon éy hinumektat de Jesus ta banuwan.

20Nadid, to kagagabian na, a méglakad de Jesus to dilan, éy natan-aw de tu kayo a igos, éy nalanés dén a hanggan to gimot na. 21Ey naala-ala ni Pedro tu kinagi ni Jesus to kayo. Ey kinagi na diya, a “Entan mo, Maistu; tu kayo a igos a nisumpa mo, éy minalanés dén!”

22“Tandaan moy,” kagi ni Jesus du alagad na, “éng méniwala kam ta Diyos, 23éy maari moy a utusan i buked yae a umibut sina a bumatikal ta diget. Eng éwan kam mégalanganin, sakay maniwala kam a manyari tu utus moy, éy manyari a talaga. 24Kanya maski anya i ipanalangin moya, éy maniwala kam a alapén moy, éy alapén moy a talaga i maski anya a agidén moy. 25Pero éng ménalangin kam, éng te tolay a te kasalanan dikam, éy pagpasensiyaan moy pa, monda Tama moy ta langet, éy pagpasensiyaan na kam be ta kasalanan moy. 26Eng éwan moy patawadén i iba a tolay, éy éwan kam be patawadén Nama moy ta kasalanan moy.”

Te Mékipégpasuway Ni Jesus

27Nadid, sinomdép man dén de Jesus ta Jerusalem. Ey to péglakad ni Jesus to Templo, éy inumadene diya du te tungkulin a Judeo. 28Ey kinagi de diya, a “Anya i katungkulan mua a mégimet ta kona sina a gimet mo? Ti ésiya i nangatéda diko ta katungkulan mua a ina?” 29Ey kinagi ni Jesus, a “Pakelagipan ta kam be. Eng sengbiténék moy, éy kagin ko be dikam éng anya i katungkulan ko a mégimet ta éye a gimet ko. 30Ahe gébwat na katungkulana ni Juan a kanya nagbinyag siya--Diyos wade, o ta tolay?”

31Nadid, du te tungkulin, éy méguhon-uhon side, éng anya i sengbet dia ni Jesus. “Eng kagin tam a gébwat ta Diyos i katungkulan ni Juan,” kagi de, “éy pégkagian na kitam a talaga éng bakit éwan kitam naniwala ni Juan. 32Pero éng kagin tam a tolay san i nagutusa ni Juan, éy makay magingél dikitam didi tolay a éye.” Négkagi du te tungkulin ta kona sa da méganteng side du tolay, da kagi du tolay a purupeta ti Juan a gébwat ta Diyos i katungkulan naa.

33Kanya kinagi de ni Jesus, a “Ewan me tukoy.” Ey “Maari,” kagi ni Jesus, “da éwanék moy sinengbet, éy éwan ta kam be sengbitén éng anya i katungkulan ko a mégimet ta ginimet kua.”

Nihalimbawa Na Tu Ginamet

Du Judeo Du Purupeta

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index