Search form

Marcos 12:33

33Sakay tama be tu kinagi mo, Maistu, a dapat mahalén na tolay i Diyos ta mahigpit, a isipén na siya a palagi. Sakay tama be tu kinagi mo, a dapat mahalén tam tu kapareho tam a kona ta pégmahal tam ta bégi tam. Diden ya a éduwa a utus,” kagi no maistu, “éy mas mahalaga a sundin tam ya kesira ta pégatang tam ta hayup a para ta Diyos, sakay ta iba a péngatéd tam ta Diyos.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index