Search form

Marcos 13:11

11Eng dekpén de kam, sakay bistaan de kam,” kagi ni Jesus, “éy diyan kam métageg éng anya i katuwiran moya dide. Eng dumemét i éya a oras, éy basta kagi moy san i iatéd na Diyos a katuwiran moy. Da éwan sikam i mégkagia, éngˈwan i Banal a Espiritu i magpakagia dikam ta katuwiran moy.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index