Search form

Marcos 13:9

9“Pero sikam, éy mangilag kam. Da kédemét na éya a panahun éy itokyon de kam, sakay méngidimanda side dikam, sakay balbalén de kam ta kapilya de. Sakay tumaknég kam ta harap na gubernador sakay hari, da méniwala kam diyakén. Saya i oras moy a pégpatunay moy diyakén dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index