Search form

Marcos 14

Bantaén De a Bunon Ti Jesus

1Nadid, éduwa a aldew bagu Piyesta na Ala-ala, sakay piyesta a péngan de ta melapis a tinapay. Ey du mataas a padi, sakay du maistu ta rilihiyon éy néguhunan de a ipadikép ti Jesus ta lihim, sakay ipabunu de. 2“Pero éwan nadid a piyesta,” kagi de; “makay maligalig du tolay.”

Tu Nangbulak Ta Pabango Ni Jesus

3Nadid, édsa ti Jesus ta Betania, to bile ni Simon a te ketong to araw. Ale na a méngan sa, éy inumange sa i esa a bébe a te kébil a boti a putat ta pabango a memahal. Siya éy binukasan na tu boti, sakay nibulak na to ulo ni Jesus. 4Ey du sénganya a tolay sa, péketa de ta éya, éy nagingél side. “Bakit,” kagi de, “sayang dén i pabangua! 5Nibugtong mo maka ina ta mahigit pa ta étélo a datos a kuhata, sakay niatéd mo du mahirap i kabugtungan naa.” Kona sa i pégpintas dia to bébe.

6Pero kinagi ni Jesus dide, a “Pabayan moy siya. Bakit péginglan moy siya? Mahusay i gimet na diyakén. 7Palagi a kaguman moy du mahirap,” kagi ni Jesus, “maski nikésiya éy makatulung kam dide. pero sakén éy éwan, da éwanék male a kaguman moy. 8Gemtén na dén i kaya na a para diyakén. Nibulak na dén ya diyakén da iduwel na diyakén, da ielbéngék dén. 9Ey tandaan moy, maski ta ahe i pégtolduan dia ta Mahusay a Baheta, éy ipaala-ala de be i ginimita na éye a bébe diyakén.”

Nékipagkasundu Ni Hudas Du Kalaban Ni Jesus

10Nadid ti Hudas Iskarote, a esa du labindalawa a alagad, éy inumange siya du mataas a padi, a monda itokyon na ti Jesus dide. 11Ey du padi, pékabati de to kagi na, éy mésahat side. Ey kinagi de diya a atdinan de siya ta kuhata. Ey sapul ta éya, éy mégisip dén ti Hudas ta oras a péngitokyon na ni Jesus dide.

Tu Péngapon De Jesus To Piyesta

12Nadid, kédemét na oras no piyesta a péngan de ta melapis a tinapay, éy saya i oras de a mégbuno ta tupa. Ey du alagad ni Jesus, éy kinagi de diya, a “Ahe i paghandaan me ta péngapon tam nadid a Piyesta na Ala-ala?” 13Ey inutusan na i éduwa a alagad na, a kinagi na dide, a “Umuli kam ta banuwan. Ey ta éya éy kasambat moy i esa a lélake a te kébil a dinom. Basta kumuyog kam diya 14ta bile de. Sakay kagi moy to te bile ta éya, a ‘Tu Maistu me éy gustu na a mapospusan éng ahe i kuwarto a péngaponan me ta Piyesta na Ala-ala.’ 15Eng kagin moy diya i éya,” kagi ni Jesus, “éy ipeta na dikam tu kuwarto ta ontok a nakahanda dén. Ey saya i paghandaan moya ta pangapon tam.”

16Nadid, to pégkagi dén ni Jesus ta éya, éy inumuli dén tu éduwa ta banuwan. Ey nanyari tu étanan a kinagi ni Jesus dide. Ey naghanda sa side ta péngapon de a para ta Piyesta na Ala-ala.

17Nadid, to kélép a éya, éy dinumemét sa ti Jesus, a kaguman na du alagad na a labindalawa. 18Ey to péngan de, éy kinagi ni Jesus, a “Tandaan moy, esa dikam i méngitokyon diyakén. I esa dikam a mékidipon ta éye nadid.” 19Ey du alagad, pékabati de ta éya, éy nalungkut side, a kinagi na bawat esa dide, a “Besa a sakén!” 20Ey kinagi ni Jesus, a “Ewan tu iba, éngˈwan i esa dikam a labindalawa. Tu kasabay ko a néngisawsaw ta tinapay ta sabawae,” kagi na, “éy siya i méngitokyona diyakén. 21Kailangan a mateék ayun to nisulat du purupeta to araw, pero kagbi tu méngitokyon diyakén! Maigi pa éy éwan dén nienak.”

Tu Katapusan a Péngapon

22Nadid, to péngan de, éy inalap ni Jesus tu kanén de a tinapay, éy to pégpasalamat na ta Diyos, éy pinuseng-puseng na a nitagtag na du alagad na. “Kanén moy dén ye,” kagi na, “a saye i bégi kua.” 23Nadid, inalap na tu tasa a te lasén a alak. Ey to pégpasalamat na dén, éy nigewat na dide, éy ininom de a étanan. 24Ey kinagi na dide, a “Saye i dige kua, a saye i tanda na pangako na Diyos. Ey mebulak alang-alang ta meadu a tolay. 25Ey tandaan moy, éwanék dén uminom ta alak, éng éwanék uminom ta bigu a alak ta kaharian na Diyos.”

26Nadid, to pégkanta de ta kanta ta Diyos, éy naglakad dén side ta buked na Olibo.

Hinulaan Ni Jesus a Tanggian

Siya Ni Pedro

27Nadid, kinagi ni Jesus du alagad na, a “Talaga a ginananék moy a étanan, da nisulat du purupeta to araw, a ‘Ta ipagpabuno na Diyos to Pastor, éy matibuhahak du tupa.’ 28Pero ta kébuhay ko a huway,” kagi ni Jesus, “éy meditulék dikam ta Galilea.”

29Nadid, kinagi ni Pedro, a “Sakén, éy éwan ta ka ginanan, maski ginanan ka du iba.” 30“Ewan, Pedro,” kagi ni Jesus, “da tandaan mo, nadid a kélép, bagu magtarakot i tandang ta pénduwa, éy itanggiék mo ta péntélo a éwanék mo kaguman.” 31“Ewan,” kagi ni Pedro, “maski mateék a kaguman mo éy éwan ta ka itanggi!” Ey kona be sa i kinagia du étanan a alagad.

Nanalangin Ti Jesus Ta Getsemani

32Nadid, éy inumange de Jesus ta Getsemani. Ey kinagi ni Jesus du alagad na, a “Mégiknud kam pa se, a umangeék sinae a manalangin.” 33I kaguman na sana éy de Pedro san, sakay ti Santiago sakay ti Juan. Ey métegeg ti Jesus. 34Ey kinagi na dide, a “Métagigék tu isip, a komanék i mate. Maguhay kam se a mékipagpuyat kam.”

35Nadid, kéadeyo na ta kétihék, éy dinumapa siya a nanalangin a éng maari éy malipas san diya i hirap na a dumemét. 36“Améng,” kagi na, “maari ka a magimet ta maski anya. Iadeyo mo pad diyakén i paghirap ko. Pero éwan na kaluuben kua i masunuda, éngˈwan na kaluuben mo i masunud.”

37Nadid, késoli na éy dinemtan na a tidug du étélo a alagad. Ey kinagi na ni Pedro, a “Simon, tidug kam bale! Ewan kam beman makapagpuyat a maski esa a oras a kaguman ko? 38Magpuyat kam sakay manalangin kam, monda éwan kam madaig na mangpuhuba dikam. Méniwala kam diyakén ta isip moya, pero i bégi moya éy mehina.”

39Nadid, huway siya a inumadeyo dide a manalangin a huway ta pareho san a kagi. 40Sakay sinumoli siya dide a huway, a dinemtan na man dén side a tidug, da mégtongka side a tahod. Ey éwan side tu kagi diya, da mésanike side.

41Huway man dén siya a manalangin, éy késoli na dide ta pentélo, éy kinagi na dide, a “Tidug kam bale pabi! Tama dén. Dumemét dén i oras a péngitokyon de diyakén du makasalanan a tolay. 42Nay, umikat kam dén a kitam dén. Dumemét dén tu méngitokyon diyakén.”

To Péngdikép De Ni Jesus

43Nadid, to pégkagi pabi ni Jesus, éy dinumemét dén ti Hudas, tu esa du labindalawa. Te kaguman siya a meadu a tolay a gébwat side du te tungkulin a Judeo. Ey te kébil side a sondang éy ta gahoti. 44Bagu pa side dinumemét ta éya, éy kinagi dén ni Hudas dide a atdinan na side ta tanda, monda matukoy de ti Jesus. “Tu ahoben ko,” kagi na, “éy siya i dekpén moya, a iange moy du amo moy.”

45Kanya nadid, éy inumadene ti Hudas ni Jesus, a binati na siya, a tulos na inahoben. 46Ey du kaguman ni Hudas, éy tulos dinikép de ti Jesus. 47Ey tu kaguman ni Jesus a esa, éy binagut na tu sondang na, a tinegpas na tu utusan no mataas a padi, a minahipas i talinga naa.

48Nadid, kinagi ni Jesus du tolay sa a nanikép diya, a “Bakit te armas kam a sondang éy ta kayo a panikép diyakén? Ataay, tulisan ék beman a metapang? 49Aldew-aldew éy mégtolduék ta Templo. Bakit éwanék moy sa dinikép? Pero sigi kam dén, monda matupad tu nihula du purupeta ta kasulatan na Diyos.” 50Ey to pégkagi ni Jesus ta éya, éy gininanan siya du alagad na.

51Nadid, to péngiange de ni Jesus ta banuwan, éy te esa a lélake a nangtonod-tonod dide, a te alikébkéb san a damit. Ey neta de siya, a talaga de siya a dekpén. 52Pero to péngkébil de diya, éy pinabayan na tu damit na, a ginuminan dén a uba.

Ti Jesus Ta Harap Du

Te Tungkulin a Judeo

53Nadid, éy nitugén de ti Jesus to bile no mataas a padi. Ey napisan dén sa du étanan a te tungkulin a Judeo. 54Ey tinumagubet dide ti Pedro ta éya. Ey tulos sinomdép be siya to karsada no bile. Sakay inumeknud sa siya a kaguman na du guwardia, a nékipagdengdeng siya to apoy de.

55Nadid, du mataas a padi sakay du te tungkulin a Judeo, éy mégahayok pabi side ta magsistigu ta kakabulyan a kontara ni Jesus, monda te katuwiran side a ipabuno siya. Pero éwan side tu meeta, 56da maski meadu a kaharap a mégkagi ta kakabulyan tungkul diya, éy éwan paripareho i abla dia. 57Tinumaknég i sénganya dide, a kinagi de, a 58“Nabati me i ina a lélake a négkagi a maari na kan a hukatén i Templo na Diyos a ginimet na tolay, sakay huwayén na kan a pataknégén ta étélo san a aldew; sakay éwan kan tulungan na tolay.” 59Pero pati tu abla de éy éwan paripareho.

60Nadid, tinumaknég tu mataas a padi, a kinagi na ni Jesus, a “Ewan ka beman tu isengbet di mégpehaya diko?” 61Pero te ginék san ti Jesus, a éwan siya sinumengbet diya. Ey kinagi diya no mataas a padi a huway, a “Anya, kagi mo dén éng siko a talaga i anak na Diyos. Ikagi mo éng siko i Cristo a tiniyak na Diyos a tagapagligtas ta tolay ta mundua.”

62Ey “O,” kagi ni Jesus, “sakén ngani dén ya. Ey sikam éy metaék moy a mégiknud a magdatig kame ta Diyos, a kagumanék na a maghari. Sakén i lélake a gébwat ta langet. Sakay metaék moy a dumemét a édseék ta kuném ta langet.”

63-64Nadid, pékabati no padi ta éya, éy pinéknet na tu badu na a sarili, a kinagi na, a “Méglapastangan siya ta Diyos! Mégwari-wari siya a anak na Diyos! Bakit kailangan tam pa a mégbati du magsistigu diya ta kasalanan na? Da nabati tam dén nadid i pégkagi na a kontara ta Diyos! Anya i isip moya?” kagi na. Ey du mégbati to kagi no padi, éy kagi de a étanan a dapat mate siya. 65Nadid, i sénganya dide, éy linoktaben de tu mata ni Jesus. Sakay tinaklében de tu mata na to damit, sakay sinésuntuk de siya, a kinagi de diya, a “Nay, tukuyan mo éng ti ésiya i nanuntuka diko!” Sakay du guwardia ta éya, éy sinésapuk de siya.

Nitanggi Ni Pedro Ti Jesus

66Nadid, édse pabi ti Pedro to karsada no bile. Ey tu esa a bataan no padi, 67péketa na ni Pedro a mégdengdeng, éy te itan na siya, sakay kinagi na, a “Siko bale i kagumana ni Jesus a taga Nasaret!” 68Pero nitanggi ni Pedro. “Ewan ko tukoy tu kagi mo,” kagi na. Ey minabukod dén ti Pedro to kudal to karsada, tulos nagtarakot i tandang.

69Mamaya-maya éy neta man dén siya no bataan, tulos kinagi na du édsa sa, a “Siya ngani i kaguman na a esa.” 70Pero nitanggi man dén ni Pedro.

Mamaya-maya man dén, éy du tolay sa éy kinagi de ni Pedro, a “Diyan ka sumuway. Siko i kaguman na a esa, da taga Galilea ka be.” 71“Bakén a sakén,” kagi ni Pedro, “isumpa ko! Parusaanék na Diyos éng mégbuli-buliék! Ewan ko tukoy i éya a lélake a kékagin moy!” 72Nadid, to pégkagi ni Pedro ta éya, éy bigla a nagtarakot tu tandang ta penduwa. Ey naala-ala ni Pedro tu kinagi ni Jesus diya, a “Bagu magtarakot tu tandang ta penduwa, éy itanggiék mo ta pentélo.” Ey to pékaala-ala na ta éya, éy tulos minagsanget siya ta mahigpit.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index