Search form

Marcos 14:1

Bantaén De a Bunon Ti Jesus

1Nadid, éduwa a aldew bagu Piyesta na Ala-ala, sakay piyesta a péngan de ta melapis a tinapay. Ey du mataas a padi, sakay du maistu ta rilihiyon éy néguhunan de a ipadikép ti Jesus ta lihim, sakay ipabunu de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index