Search form

Marcos 14:11

11Ey du padi, pékabati de to kagi na, éy mésahat side. Ey kinagi de diya a atdinan de siya ta kuhata. Ey sapul ta éya, éy mégisip dén ti Hudas ta oras a péngitokyon na ni Jesus dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index