Search form

Marcos 14:12

Tu Péngapon De Jesus To Piyesta

12Nadid, kédemét na oras no piyesta a péngan de ta melapis a tinapay, éy saya i oras de a mégbuno ta tupa. Ey du alagad ni Jesus, éy kinagi de diya, a “Ahe i paghandaan me ta péngapon tam nadid a Piyesta na Ala-ala?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index