Search form

Marcos 14:41

41Huway man dén siya a manalangin, éy késoli na dide ta pentélo, éy kinagi na dide, a “Tidug kam bale pabi! Tama dén. Dumemét dén i oras a péngitokyon de diyakén du makasalanan a tolay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index