Search form

Marcos 14:62

62Ey “O,” kagi ni Jesus, “sakén ngani dén ya. Ey sikam éy metaék moy a mégiknud a magdatig kame ta Diyos, a kagumanék na a maghari. Sakén i lélake a gébwat ta langet. Sakay metaék moy a dumemét a édseék ta kuném ta langet.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index