Search form

Marcos 14:63-64

63-64Nadid, pékabati no padi ta éya, éy pinéknet na tu badu na a sarili, a kinagi na, a “Méglapastangan siya ta Diyos! Mégwari-wari siya a anak na Diyos! Bakit kailangan tam pa a mégbati du magsistigu diya ta kasalanan na? Da nabati tam dén nadid i pégkagi na a kontara ta Diyos! Anya i isip moya?” kagi na. Ey du mégbati to kagi no padi, éy kagi de a étanan a dapat mate siya. 65Nadid, i sénganya dide, éy linoktaben de tu mata ni Jesus. Sakay tinaklében de tu mata na to damit, sakay sinésuntuk de siya, a kinagi de diya, a “Nay, tukuyan mo éng ti ésiya i nanuntuka diko!” Sakay du guwardia ta éya, éy sinésapuk de siya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index