Search form

Marcos 14:65

65Nadid, i sénganya dide, éy linoktaben de tu mata ni Jesus. Sakay tinaklében de tu mata na to damit, sakay sinésuntuk de siya, a kinagi de diya, a “Nay, tukuyan mo éng ti ésiya i nanuntuka diko!” Sakay du guwardia ta éya, éy sinésapuk de siya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index