Search form

Marcos 16

To Kébuhay Ni Jesus

1Nadid, kélipas no pangilin, ti Maria Magdalena, sakay ti Maria a ina de Santiago, sakay ti Salome, éy namugtong side ta don a mesépot, a monda ipahid de to bangkay ni Jesus. 2Ey nadid, to simba dén a amulaldew, éy inumange side to lébéng. 3Habang méglakad side éy péguhunan de, a “Ti ésiya wade i maakit tama a méngigulung to bito a takléb no pintuan?” kagi de, 4“da medégi.” Ey kédemét de sa, éy neta de a negulung dén tu bito. 5Tulos sinomdép side to lébéng. Ey neta de sa i esa a lélake a te eknud sa, a melélatak i badu naa. Ey méganteng side.

6“Diyan kam méganteng,” kagi no lélake. “Tukoy ko a ahayukén moy ti Jesus a taga Nasaret, siya a nipako de. Pero éwan se siya, da nabuhay dén! Entan moy i lébéng naa, a éwan se siya. 7Nadid,” kagi na, “éy ange moy pégkagian du alagad na, sakay ti Pedro be, a nabuhay dén siya, a magdetol siya dikam ta Galilea. Ey meta moy siya ta éya, a kona to kinagi na dikam.”

8Ey du bébe, pékabati de ta éya, éy ginuminan side a linumuwas to lébéng, da méganteng side a tahod. Ey éwan side négkagi ta maski ti ésiya to mineta de, dahil to anteng de.

Pinumeta Ti Jesus Du Alagad Na

9Nadid, to kébuhay ni Jesus to simba a gagabi, éy pinumeta pa siya ni Maria Magdalena. Siya tu bébe a inibutan ni Jesus ta pitu a dimonyo. 10Sakay siya, éy inumange négkagi ta éya du iba a alagad ni Jesus. Dinemtan na side a mégsanget. 11Ey pékabati de to kagi no bébe, a neta na ti Jesus a buhay dén, éy éwan side naniwala diya.

12Ey kétapos na éya, éy pinumeta man dén ti Jesus ta éduwa a alagad na a iba to péglakad de to dilan. Ey iba dén i idsura naa. 13Ey side, éy nagsoli side a négkagi du iba. Pero éwan be side naniwala dide.

14Katapusana, éy pinumeta ti Jesus du sapulu éy ta esa a alagad na to péngan de. Ey pinégkagian na side, da éwan side naniwala diya, sakay éwan side naniwala du nagbaheta dide a buhay dén siya. 15Sakay kinagi na dide, a “Umange kam ta maski ahe ta mundua, sakay magpahayag kam ta Mahusay a Baheta ta étanan a tolay. 16I maski ti ésiya a maniwala, a tulos ipabinyag, éy meligtas side. Sakay du éwan maniwala, éy hukumén side na Diyos.

17“Ey saye du tanda a édse du méniwala diyakén,” kagi ni Jesus; “makapagpaibut side du dimonyo ta pamag-itan na ngahen kua. Sakay mégkagi side ta iba-iba a kagi a éwan mapospusan na tolay. 18Sakay éng kébilan de i ulag, o éng inumén de i lasun, éy éwan side maanya. Sakay éng itupu de tu kamét de du te ladu, éy maghusay side.”

19Nadid, to pégkagi ni Jesus dide, éy inumontok siya ta langet, a kaguman na dén sa i Diyos a méghari. 20Ey du alagad éy inumange dén side ta iba-iba a banubanuwan, a nagpahayag ta kagi na Diyos. Ey inaguman side na Panginoon. Nagpatunay siya du tolay a katutuhanan tu nipahayag de, da inatdinan na side ta tanda a makapangyarian.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index