Search form

Marcos 16:7

7Nadid,” kagi na, “éy ange moy pégkagian du alagad na, sakay ti Pedro be, a nabuhay dén siya, a magdetol siya dikam ta Galilea. Ey meta moy siya ta éya, a kona to kinagi na dikam.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index