Search form

Marcos 2

Pinahusay Ni Jesus Tu Lumpu

1To esa man dén a aldew, éy nagsoli ti Jesus ta Kapernaum. Ey nabaheta du tolay a kaya man dén siya to bile na. 2Ey dinumulug i meaadu a tolay to bile, a hanggan da mepiit side. Maski ta harap no bile, éy mepiit. Ey mégtoldu ti Jesus dide. 3Nadid, te épat a tolay a dinumemét sa, a te kébil side a lélake a lumpu. 4Pero éwan side makaadene ni Jesus, dahil ta meaadu a tolay. Kanya binutbut de to atép to némo ni Jesus, sakay nitostos de tu ayod a édsean no lumpu. 5Ey ti Jesus, péketa na a méniwala side diya, éy kinagi na to lumpu, a “Anéng, pinatawad ka dén ta kasalanan mo.”

6Nadid, du maistu sa ta rilihiyon, pékabati de to kinagi ni Jesus, éy mégisip side, a 7“Bakit mégkagi siya ta kona sa? Isip na wade a Diyos siya! Diyos san i makapagpatawad ta kasalanan na tolay.”

8Ey ti Jesus, éy tukoy na dén i édse ta isip dia. Ey kinagi na dide, a “Bakit mégisip kam ta kona sina? 9Tama,” kagi na, “a maari i maski ti ésiya a mégwari-wari a mégpatawad ta kasalanan na lumpuae. Pero ti ésiya i maari a makapagpalakad ta lumpu a tolay? 10Nadid,” kagi na, “éy sakén i lélake a gébwat ta langet. Ey patunayan ko dikam a te kapangyarianék a magpatawad ta kasalanan, a péglakadén ko i lumpuae.” Nadid, kinagi ni Jesus to lumpu, a 11“Nay, umégkat ka dén, a alapén mo dén i ayod mua, a ikad mo dén ta bile moy.”

12Nadid, pékabati no lumpu ta éya, éy inumégkat dén siya, a inalap na tu ayod na, sakay linumuwas siya to bile. Ey du tolay sa, péketa de ta éya, éy mégtaka side a tahod, sakay pinuri de i Diyos. Sakay kinagi de a “Nadid kitam san naketa ta kona sa!”

Ti Lebi a Mégpabuwes

13Nadid, nagsoli man dén ti Jesus ta sabeng ta Galilea. Ey dinumulug diya i meadu a tolay, éy nagtoldu siya dide. 14Ey to péglakad na, éy neta na i esa a lélake a mégpabuwes, a te eknud to pégsingihan ta buwes. Ti Lebi i ngahen naa, a anak ni Alpeyo. Ey kinagi ni Jesus diya, a “Kumuyog ka diyakén a maging alagad ko.” Ey tinumaknég ti Lebi, a inumunonod siya ni Jesus.

15Nadid, to péngan ni Jesus to bile ni Lebi, éy nékidipon be sa i meadu a medukés a tolay sakay du mégpabuwes. (Side i méngdaya ta tolay.) Dahilan éy te meadu a kumékuyoyog ni Jesus. 16Ey du maistu sa ta rilihiyon na Pariseyo, péketa de a mékidipon ti Jesus du medukés a tolay, éy kinagi de du alagad ni Jesus, a “Bakit mékidipon siya du makasalanan a tolay?” 17Ey ti Jesus, pékabati na dide, éy kinagi na dide, a “Bakit? Du mahusay éy éwan side tu kailangan ta magamot, éngˈwan du te saket. Ey sakén éy éwanék se inumange a monda tumulung du mahusay a tolay. Engˈwan, du makasalanan i tulungan kua.”

Tungkul Ta Pégkulasiyon

18Nadid, du Pariseyo sakay tu alagad ni Juan, éy ugali de a mégkulasiyon, ayun to rilihiyon de. Kanya te iba a tolay a nagpakelagip ni Jesus éng bakit éwan be mégkulasiyon du alagad na. “Eng mégkulasiyon du alagad du Pariseyo, sakay du alagad ni Juan a mégbinyag,” kagi de, “éy bakit éwan mégkulasiyon du alagad mo?”

19Ey kinagi ni Jesus dide, a “Ataay, maari beman a mégkulasiyon i tolay éng kaguman de pabi i ikasal? Ewan! Eng kaguman de pabi siya, éy éwan pabi side mégkulasiyon, da mésaya side. 20Bagay éwan dén sa tu kadimoy de a ikasal, éy saya i oras de a magkulasiyon.

21“Ewan tu nagtagpi ta bigu a resato to dati dén a badu,” kagi ni Jesus. “Da éng kona sa, éy péknetén no bigu tu dati, éy lalo dén a melawa tu ébut no badu. 22Ewan be tu méngiasék ta bigu a alak ta dati a pégaskanan. Bagay kona sa i ginamet, éy pomtak tu pégaskanan, da dati, a tulos mebut tu alak. Sakay pati tu pégaskanan, éy sayang be dén. Maigi pa éy iasék i bigu a alak ta bigu be a pégaskanan.”

Tungkul Ta Pangilin a Aldew

23Nadid, to esa a aldew a pangilin, éy dinumiman de Jesus to kapahayan. Ey to péglakad de, éy nagkétoh du alagad na ta tégesa a ohay, a kékéselén de. 24Ey du Pariseyo, éy kinagi de ni Jesus, a “Entan mo du alagad mo! Bakit gemtén de i bawal ta pangilin? Bilang tarabaho ina!”

25“Ewan,” kagi ni Jesus. “Bakit, éwan moy wade nabasa tu ginimet ni Dabid to araw, to pégalép de sakay du kaguman na? 26Basta sinomdép siya to bile na Diyos. Ey tu te déton sa a tinapay a para ta Diyos, éy kinan na; sakay pinakan na be du kaguman na. Ey bawal kan ya ta utus, da du padi san i maari kana a méngan ta éya. Nanyari ya to panahun ni Abiyatar, to panahun a padi siya a mataas. 27Tandaan moy,” kagi ni Jesus, “lalo a importante i tolay kesira ta pangilin a aldew. Kanya san ginimet na Diyos i pangilin éy monda makaimang i tolay ta tarabaho de. 28Ey sakén a lélake a gébwat ta langet, éy sakén i mégkagia éng anya i tama a gimet ta aldew a pangilin.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index