Search form

Marcos 2:14

14Ey to péglakad na, éy neta na i esa a lélake a mégpabuwes, a te eknud to pégsingihan ta buwes. Ti Lebi i ngahen naa, a anak ni Alpeyo. Ey kinagi ni Jesus diya, a “Kumuyog ka diyakén a maging alagad ko.” Ey tinumaknég ti Lebi, a inumunonod siya ni Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index