Search form

Marcos 2:17

17Ey ti Jesus, pékabati na dide, éy kinagi na dide, a “Bakit? Du mahusay éy éwan side tu kailangan ta magamot, éngˈwan du te saket. Ey sakén éy éwanék se inumange a monda tumulung du mahusay a tolay. Engˈwan, du makasalanan i tulungan kua.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index