Search form

Marcos 3:1-2

Tu Lélake a Pile Tu Kamét

1-2Nadid, éy inumange ti Jesus to kapilya de a esa. Ey te lélake sa a pile tu kamét. Ey du Judeo sa, éy sinubukan de siya, éng gamutén na tu lélake ta pangilin, monda maka éy iabla de siya a manglabag ta utus. 3Ey ti Jesus, éy kinagi na to pile tu kamét, a “Kadon se.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index