Search form

Marcos 3:5

5Ey ti Jesus éy lélamengén na side, a mégingél siya dide. Ey mélungkut be siya dide, da mekétog side tu isip. Ey kinagi na nadid to pile tu kamét, a “Iolnat mo i kamét mua.” Ey to péngiolnat na éy naghusay dén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index