Search form

Marcos 4

Tu Halimbawa Tungkul to Mégsabug

1Nadid, inumange man dén ti Jesus to digdig no diget. Ey meaadu i dinumuluga diya, a hanggan da sinumakay ti Jesus to abeng, sakay dinumitaw ta kétihék, sakay inumeknud sa siya a mégtoldu du tolay. Ey side éy édse side to baybay, a mégbati. 2Ey tinolduan na side ta meadu a halimbawa.

3“Baten moy,” kagi na. “Te esa kan a lélake a mégsabug to binhi na. 4Ey to pégsabug na éy te sénganya wade a butil a minepégsek to dilan. Ey kinan na manok. 5Ey te sénganya wade be a nepégsek to bito-bito. Ey agad kan side nagtubu, da melapis i luta ta éya. 6Pero minalanés side, da mepasi i bilag, éy éwan kan masiyadu i gimot de. 7Ey te sénganya wade be a nepégsek to kalamonan, éy éwan kan be nagbunga, da nailongan na lamon. 8Ey tu iba a binhi, éy nesabug kan dén ta mahusay a luta. Ey tinumubu i éya, a nagohay ta tégtétélo a pulu a butil, sakay ta tégéném a pulu, sakay ta tégsésandaan a butil i bawat ohay. 9Ey nadid,” kagi ni Jesus, “éng makabati kam, éy baten moy ya.”

I Layunin Na Halimbawa

10Nadid, to kéhektat dén du meadu a tolay, éy du alagad na éy nipakelagip de ni Jesus ayun to nihalimbawa na du tolay. 11Ey kinagi ni Jesus dide, a “Ipeta san dikam na Diyos i kahulugen na lihim tungkul ta péghari na ta tolay. Pero du tolay a éwan sakup na kaharian na Diyos, éy halimbawa san i kékagin kua dide, 12monda maski metaék de, sakay mégbati side diyakén, éy éwan de mapospusan. Da sala de a magsoli ta Diyos, a monda pagpasensiyaan na side.”

Ipaliwanag Na I Halimbawa

Tungkul To Pégsabug

13“Bakit,” kagi ni Jesus, “éwan moy beman mépospusan i kahulugen na éya a halimbawa? Eng kona sa, éy kodya i pékapospos moya du iba a halimbawa? 14Mara, tu nisabug no lélake éy éwan binhi, éngˈwan kagi na Diyos. 15I sénganya a tolay éy koman side tu binhi a minepégsek to dilan, to pégsabug no lélake ta kagi na Diyos. Eng makabati side, éy dinumemét agad ti Satanas dide, a inagaw na tu kagi a nabati de. 16I iba a tolay éy koman side tu binhi a nepégsek to bito-bito. Side, éng mabati de i kagi na Diyos, éy masaya side, a tanggapén de agad. 17Pero éwan side makatagal, da kapareho side no binhi a éwan nakagimot. Méniwala side ta sandali. Pero kédemét na paghirap de dahil ta péniwala de, éy basta ginanan de tu tinanggap de. 18I iba a tolay éy koman side tu binhi a nepégsek to kalamonan. Makabati side ta kagi na Diyos; 19pero éwan magbunga tu kagi na Diyos ta isip dia, da kapareho side no binhi a nailongan. Mara i nangilonga dide éy tu pégisip de ta kabuhayan de sakay ta kayamanan de, sakay ta pénggustu dia ta sari-sari. Kanya éwan side mégbunga. 20Pero i iba a tolay, éy koman side tu binhi a minesabug ta mahusay a luta. Eng makabati side ta kagi na Diyos, éy tanggapén de. Ey magbunga side ta tégétélo a pulu, sakay ta tégéném a pulu, sakay ta tégsésandaan.”

Tu Halimbawa to Simbu

21“Anya wade,” kagi ni Jesus, “taben na tolay i simbu, a monda tulos taklében de ta pégtakalan? O isahok de beman ta kama? Ewan, da iedton de ta lamesa. 22Ey maski anya a meliso nadid, éy mademlagen ta esa a panahun. Sakay maski anya i ilihim na tolay nadid, éy mehayag ta esa a panahun. 23Nadid,” kagi ni Jesus, “éng makabati kam, éy baten moy ya.

24“Nadid,” kagi na, “isipén moy tu kagi ko dikam. Da pintasan kam na Diyos ayun ta pégpintas moy ta kapareho moy. Sakay lalo a mahigpit i pégpintas na Diyos dikam. 25Dahilan side a mégéisipén ta itoldu kua, éy dagdagen na Diyos i isip dia, monda mapospusan de ta mahusay. Pero du metamad a mégisip ta itoldu kua, éy bawasan na Diyos tu isip de a hanggan éwan side tu mapospusan.”

Tu Halimbawa No Lélake a Naghasik

26Nadid, kinagi ni Jesus, a “I péghari na Diyos éy kapareho no lélake a naghasik ta binhi to luta na. 27Ey tidug siya ta kélép-kélép; umikat siya ta aldew-aldew. Ey tulos san a tumétubu tu nihasik na. Pero éwan mépospusan no lélake éng anya i mégpatubua to nihasik na. 28Basta luta san i mégpatubua. Tulos a nagtagatod. Tulos a nagbuktet. Tulos a mégwasawas. 29Ey bagay nalutu dén tu pahay, éy tulos mégladey dén tu lélake, da oras dén a mégladey.”

Tu Halimbawa No Bukél Na Mustasa

30“Nadid,” kagi ni Jesus, “anya wade i kapareho na péghari na Diyos? Anya wade i halimbawaa na éya? 31I kaparehua na éya éy tu isesa a bukél na mustasa a nimula no lélake to luta. Kakétihékan ya ta maski anya a bukél ta mundua. Pero éng imula mo, 32éy kadikélan ya ta étanan a kayo, a huméhabéng ta meadu, a hanggan makapaglobun du manok ta lédum naa.”

33Kona sa i pégtoldu ni Jesus du tolay, a gamitén na i meadu a halimbawa, ayun ta kaya de a mapospusan. 34Ewan siya tu kinagi dide a éwan halimbawa. Pero éng bukod de Jesus, a du alagad na san i kaguman naa, éy nipaliwanag na dide i étanan a kahulugen no kinagi na du tolay.

Pinahintu Ni Jesus Tu Unos

35Nadid, giapon dén na éya a aldew, éy kinagi ni Jesus du alagad na, a “Umahabes kitam dén ta dibilew.” 36Ey sinumakay dén side to abeng a te sakay dén ti Jesus, sakay gininanan de dén du tolay. Ey te iba be sa a abeng, a inumunonod dide. 37Mamaya-maya, éy inabut side na mesibét a unos, a tulos sésalpukén na tagmék tu abeng, a hanggan da talaga a matabwan dén tu abeng. 38Ey ti Jesus éy tidug pabi siya to dipos, a te punganan siya. Ey linukag siya du alagad na, a kinagi de, a “Maistu, diyan mo kame pébayan! Omléd kitam dén!”

39Ey ti Jesus éy inumégkat siya, a tulos sinaway na tu pahés, sakay kinagi na to pahés, a “Tama dén, tumahimik ka dén.” Ey hinumintu dén tu pahés, sakay tinumahimik dén tu diget. 40Ey kinagi na du alagad na, a “Bakit inumanteng kam? Ewan kam wade pabi méniwala diyakén?” 41Ey nagtaka du alagad, a kinagi de, a “Anya wade i lélakeae? Maski pahés éy ta diget, éy méniwala side diya!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index