Search form

Marcos 4:1

Tu Halimbawa Tungkul to Mégsabug

1Nadid, inumange man dén ti Jesus to digdig no diget. Ey meaadu i dinumuluga diya, a hanggan da sinumakay ti Jesus to abeng, sakay dinumitaw ta kétihék, sakay inumeknud sa siya a mégtoldu du tolay. Ey side éy édse side to baybay, a mégbati.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index