Search form

Marcos 4:12

12monda maski metaék de, sakay mégbati side diyakén, éy éwan de mapospusan. Da sala de a magsoli ta Diyos, a monda pagpasensiyaan na side.”

Ipaliwanag Na I Halimbawa

Tungkul To Pégsabug

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index