Search form

Marcos 5:35

35Nadid, mégkagi pabi ti Jesus to bébe, éy te dinumemét a gébwat to bile no mataas a Judeo, a kinagi de diya, a “Minate dén tu anak mo. Diyan mo dén abalaén i maistua.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index