Search form

Marcos 6

Ewan De Tinanggap Ti Jesus Ta Nasaret

1Nadid, hinumektat sa ti Jesus, a nagsoli siya to sarili na a banuwan. Ey kinumuyog du alagad na. 2Ey to pangilin a aldew, éy nagtoldu siya du tolay to kapilya sa. Ey du meadu a nakabati diya, éy nagtaka side. “Ahe i nangalapana na éya a lélake ta éya a pégtoldu na?” kagi de. “Ahe i gébwat na karunungan naa? Kodya i pékagimet naa ta makataka-taka? 3Ewan beman saye tu anak no karpintero tam?” kagi de. “Ti ésiya pa ina,” kagi de, “éng éwan anak san ni Maria? Sakay i top na éy de Santiago, ti Jose, ti Hudas, sakay ti Simon. Sakay du tétotop na a bébe, éy mégiyan pabi se side dikitam.” Kanya éwan side naniwala diya ta Nasaret.

4Ey kinagi ni Jesus dide, a “I purupeta éy iyégalang ta maski ahe. Pero ta sarili na a banuwan, sakay ta sarili na a bile, éy éwan siya iyégalang.” 5Ey nadid, éy éwan minagimet ti Jesus ta éya ta makataka-taka a gimet, da éwan side méniwala diya. Basta nitupu na i kamét na ta séngasénganya a tolay a te ladu, a pinahusay na side. 6Ey mégtaka siya, da éwan side naniwala diya.

Tu Utus Ni Jesus Du Alagad Na

Nadid, linebut ni Jesus du bariyo-bariyo ta éya, a nagtoldu siya du tolay. 7Ey nipauwet na du alagad na a labindalawa, sakay pinéglakad na side ta tégdéduwa, a monda mégtoldu side. Sakay inatdinan na side ta kapangyarian a monda maari side a mégpaibut du medukés a espiritu. 8Pinagbilinan na side, a “Diyan kam mégkébil ta bilon moy,” kagi na. “Maski suput, maski kuhata,” kagi na, “éy diyan moy kébilén. 9Basta sahukod i kébilén moya, sakay magsinelas kam. Sakay diyan moy kébilén i pégpalitan moy a badu. 10Sakay ta késdép moy ta tulusan moy a bile,” kagi na, “éy tumulos kam sa a hanggan éwan kam maglakad. 11Eng du tolay ta esa a banuwan, éy éwan de kam tanggapén, o éng sala de a bébaten tu ipahayag moy, éy basta humektat kam sa, a ihalimbawa moy dide a ipagpag moy ta tikéd moya tu alikabuk. Saya i tanda moya dide a te kasalanan side.”

12Nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya du alagad na, éy hinumektat side, a nagtoldu side du tolay a dapat de a ibutan tu ugali de a makasalanan. 13Sakay pinaibut de i meadu a dimonyo; sakay i meadu a tolay a te ladu, éy nikulo de dide i langis, éy naghusay side.

Tu Kamatayan Ni Juan a Mégbinyag

14Nadid, ti Hari Herod éy nabaheta na i nanyaria, da tanyag dén ti Jesus. Te sénganya a tolay a kagi de a siya éy ti Juan a Mégbinyag, a minabuhay dén. Kanya makagimet kan siya ta makataka-taka, kagi de. 15I iba éy akala de éy ti Elias siya. Sakay kagi du iba éy purupeta kan siya, a kona du purupeta na Diyos to araw.

16Pero ti Hari Herod, pékabaheta na ta gégemtén ni Jesus, éy kinagi na, a “Talaga a siya dén ya ti Juan, a pinaputol ko. Minabuhay man dén siya!”

17-18Kanya binuno ti Juan, éy pinintasan na ti Herod, a kinékagi na ni Herod, a “Ewan maari a mékiagum ka ni Herodias, da asawa ina ni wadi mo.” (Ti Herodias éy asawa ni Pelip a wadi ni Herod. Pero inagew siya ni Herod.) Kanya nipadikép ni Herod ti Juan, a nipihesu. 19Sakay ti Herodias a bébe, éy méiyamut siya ni Juan. Gustu na siya a ipabuno, pero éwan na kaya, 20da sinaway siya ni Hari Herod. Ti Herod éy méganteng siya ni Juan, da tukoy na a mahusay siya a lélake, a éutusan na Diyos. Sakay pati, éng mébati na ti Juan a mégkagi, éy mégtaka siya. Kanya gustu na be a mabati.

21Nadid, dinumemét dén tu pagkékataon ni Herodias. Kédemét no kapanganakan ni Herod, éy naganyaya siya, éy édsa be sa du te tungkulin a tolay ta banuwan. 22Ey tu anak ni Herodias a madiket, éy nagsayaw siya to harap du lélake. Ey mésahat de Herod to pégsayaw na. Kanya kinagi ni Hari Herod diya a iatéd na diya i maski anya a gustu na. 23Nipangako na diya, a kinagi na, a “Kagi mo san éng anya i gustu mua, éy iatéd ko dén diko. Maski hanggan ta kalahati na kayamanan ko,” kagi na.

24Ey tu madiket, pékabati na ta éya, éy inumange siya nagpakelagip to ina na éng anya maka i agidén naa. “Agidén mo tu ulo ni Juan a Mégbinyag,” kagi nena na. 25Ey tu madiket, nagsoli siya agad to hari, a kinagi na, a “I gustu kua, éy iatéd mo diyakén nadid i penggan a te déton sa tu ulo ni Juan a Mégbinyag!”

26Nadid, pékabati no hari ta éya, éy masiyadu dén siya a nagsisi. Pero éwan siya makaidel, dahil to nipangako na ta harap du bisita na. 27Kanya inutusan na agad tu sundalu a umange mangalap to ulo ni Juan. Ey tu sundalu, éy inange na pinutulan ti Juan. 28Sakay niedton na tu ulo na to penggan, sakay niatéd na to madiket. Sakay siya éy nitulos na dén nena na. 29Ey du alagad ni Juan, pékabaheta de, éy inumange sa side mangalap to bangkay na, a tulos de nielbéng to pantiyung.

Tu Pémakan Ni Jesus Ta Lima a Libu

30Nadid, du apostol, éy sinumoli side ni Jesus, a kinagi de diya i ginamet de, sakay tu nitoldu de du tolay. 31Ey te meaadu nadid a tolay a uméange ni Jesus a aldew-aldew, a hanggan éwan be maari de Jesus a méngan. Kanya kinagi ni Jesus du alagad na, a “Kitam dén mabukod ta adeyo, monda éwan kitam maabala, monda makaimang kam.” 32Tulos sinumakay side to abeng a inumange side to esa a lugar a éwan tu tolay.

33Pero du meadu a tolay, pékatan-aw de dide a hinumektat, éy tinumagubet side, da tukoy de a de Jesus side. Ey naginan side a namaybay a linumekaw, éy neditol side a dinumemét to punduan de Jesus. 34Ey nadid, to képundu ni Jesus to baybay, éy neta na i meadu a tolay. Ey kinagbian na side, da koman side i tupa a éwan tu pastor a mégalaga dide. Tulos nagtoldu siya dide.

35Nadid, to giapon dén, éy kinagi du alagad diya, a “Maistu, apon dén, sakay édse kitam ta ilang a lugarae. 36Péglakadén mo dén di tolayae du bariyo-bariyo ta palebut ta éye, monda makabugtong side ta kanén de.” 37“Ewan,” kagi ni Jesus. “Sikam éy pékanén moy side.” “Ey pakodyan me?” kagi de. “Pamugtungén mo kame beman ta éduwa a datos a kuhata a tinapay a ipakan tam dide?” 38“Ey sénganya,” kagi na, “i bilon moya sina a tinapay? Angen moy entan.” Ey péketa du alagad, éy kinagi de, a “Te lima kitam a momon a tinapay, sakay éduwa a pindang.”

39-40Nadid, pinaeknud ni Jesus du tolay to kalamonan ta éya, ta puktu-puktu a téglélimapulu éy ta tégsésandaan. 41Sakay inalap na tu lima a tinapay, sakay tu éduwa a pindang. Ey tinumangad siya ta langet a nagpasalamat ta Diyos. Sakay pinuseng-puseng na tu tinapay, a niutus na du alagad na a ihayin de du tolay. Ey kona be sa tu pindang. 42Ey néngan side a étanan, a minabsog side. 43Ey hinempésan du alagad tu sobha, éy naputat pa tu sapulu éy ta éduwa a gatang! 44Ey du minéngan ta éya a tinapay éy lima a libu a lélake.

Méglakad Ti Jesus Ta Dibo Na Diget

45Nadid, pinasakay ni Jesus du alagad na to abeng, a pinégdetol na side ta dibilew ta Betsayda. Ey siya, éy pinasoli na du tolay ta bile de. 46Ey to kéhektat de, éy nanohobuk ti Jesus to buked, a monda manalangin. 47Kédemét no kélép, éy édsa du alagad ta ditaw, éy édse ti Jesus to luta. 48Ey neta na a mehirap i pégaud dia, da sinongsong side no pahés. Nadid, to tamo a amulaldew, éy tinumagubet ti Jesus dide, a méglakad ta dibo na diget. Talaga a lampasan na side, 49éy neta de siya a méglakad ta dibo no diget, tulos kinomhad side, da akala de éng bélet, 50éy méganteng side a étanan diya.

Pero kinagi ni Jesus dide, a “Diyan kam méganteng. Sakén ye.” 51Ey sinumakay siya to abeng, a tulos hinumintu dén tu pahés. Ey mégtaka du alagad, 52da maski tu ginamet ni Jesus a tinapay, éy éwan de pabi napospusan éng ti ésiya siya. Ewan side méatutu.

53Nadid, to kéahabes de, éy pinumundu side ta Genesaret. 54Ey to kéahawas de, éy du tolay sa, éy natenggi de a de Jesus side. 55Ey naginan side agad du bawat bariyo ta éya, sakay niange de diya dudu kabébayan de a te ladu. Hinamaka de side to nakabahetaan de ni Jesus a lugar. 56Kanya ti Jesus, maski ahe i demtan naa a banuwan, éy du tolay sa, éy pakatidugén de du kakaguman de a te ladu to dimanan na. Ey nékiohon side diya, éng maari, éy kébilan du te ladu i ontok san no badu na. Ey du étanan a nangkébil to badu na, éy naghusay side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index