Search form

Marcos 6:14

Tu Kamatayan Ni Juan a Mégbinyag

14Nadid, ti Hari Herod éy nabaheta na i nanyaria, da tanyag dén ti Jesus. Te sénganya a tolay a kagi de a siya éy ti Juan a Mégbinyag, a minabuhay dén. Kanya makagimet kan siya ta makataka-taka, kagi de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index