Search form

Marcos 6:3

3Ewan beman saye tu anak no karpintero tam?” kagi de. “Ti ésiya pa ina,” kagi de, “éng éwan anak san ni Maria? Sakay i top na éy de Santiago, ti Jose, ti Hudas, sakay ti Simon. Sakay du tétotop na a bébe, éy mégiyan pabi se side dikitam.” Kanya éwan side naniwala diya ta Nasaret.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index